Golf Exploitation s.r.o. - Homepage

Podmínky klubu

STANOVY SPOLKU 
Golf Club Mnich, z.s. 

I. NÁZEV, SÍDLO SPOLKU 
1.1 Název spolku: Golf Club Mnich, z.s. 
1.2   Spolek je právnickou osobou, jejíž režim se řídí zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále  
jen „zákon“), a která původně vznikla dne 26.2.1999 jako občanské sdružení dle 
zák.č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. Ve smyslu § 3045 zákona se dnem 1.1.2014 
občanské sdružení považuje za spolek ve smyslu zákona. 
1.3  Spolek má právní osobnost. 
1.4 Sídlo spolku: Nová Bystřice č.p. 811,PSČ 378 33 
 (dále jen „Spolek“) 

 

II. ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU 
2.1  Účelem Spolku je zajišťování podmínek k  provozování golfu pro členy Spolku a další zájemce, 
zajišťování sportovních, společenských a klubových aktivit pro členy Spolku, podpora 
mládeže při výuce golfové hry, podpora, rozvoj a propagace golfového sportu. 
2.2 Hlavní činností Spolku je zejména organizování a zajišťování rekreačního a závodního golfu 
v areálu Golfresort Monachus a na partnerských golfových hřištích, propagace golfové hry a 
areálu Golfresort Monachus na území ČR a v zahraničí, vydávání propagačních a informačních 
materiálů k aktivitám Spolku, pořádání turnajů, sportovních rekreačních, společenských, 
kulturních a jiných akcí. 
2.3 Spolek může vyvíjet vedle hlavní činnosti také vedlejší hospodářskou činnost spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, spočívá-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v 
hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro 
spolkovou činnost včetně správy Spolku. 
2.4 V rámci realizace svých činností a na jejich podporu bude Spolek rozvíjet spolupráci s Českou 
golfovou federací a s dalšími subjekty působícími v oblasti na území ČR a v zahraničí. 
2.5  Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

III. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 
3.1  Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická nebo právnická 
osoba, která souhlasí s posláním a účelem Spolku a chce se podílet na jejich naplňování. Kdo 
se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami Spolku od okamžiku, 
kdy se stane jeho členem. Členství není možné kombinovat, jedna osoba nemůže mít více 
druhů členství. Dokladem o členství ve Spolku je platný členský průkaz. Se všemi druhy (typy)  
členství  ve Spolku je spojeno zprostředkování vydání členské karty České golfové federace 
a  registrace člena u České golfové federace. 
3.2  Druhy členství 
3.2.1  Resort členství 
Se všemi typy členství  tohoto druhu členství (uvedenými pod bodem 3.2.1) je spojeno právo 
člena Spolku bezplatně využívat ke golfové hře všechna golfová hřiště areálu Golfresort 
Monachus (Mnich, Nová Bystřice). Se vznikem členství je spojena povinnost zaplatit vstupní 
členský poplatek a hradit roční členský poplatek stanovený pro příslušný typ členství dle 
rozhodnutí výboru Spolku. 
3.2.1.1- Resort členství -Dospělí 


 

Toto členství může získat osoba starší 18 (osmnácti) let. Člen s tímto druhem členství má  
právo účasti a hlasování na členské schůzi Spolku s 1 (jedním) hlasem. Dosažením věkové 
hranice 60 (šedesáti) let se dosavadní Resort členství –Dospělí automaticky mění  na Resort 
členství- Senior. 
3.2.1.2 Resort členství-Junior 
Tento typ členství může získat osoba mladší 18 (osmnácti) let. S tímto typem členství není 
spojeno právo účasti a hlasování na členské schůzi Spolku. Dosažením zletilosti člena Spolku 
se tento typ členství automaticky mění na Resort členství –Dospělí. S touto změnou typu 
členství je spojena povinnost člena Spolku zaplatit roční členský poplatek stanovený 
aktuálně pro daný druh (typ) členství a/nebo jeho doplatek. 
3.2.1.3 Resort členství- Senior 
Tento druh členství může získat osoba starší 60 (šedesáti) let. Člen s tímto druhem členství 
má právo účasti a hlasování na členské schůzi Spolku s 1 (jedním) hlasem.  
3.2.1.4 Resort členství- Rodina  
Tento typ členství tvoří minimálně 3 (tři) fyzické osoby starší 18 (osmnácti) let, které jsou 
manžely, druhy, registrovanými partnery nebo jsou osobami v příbuzenském vztahu. 
Podmínkou získání tohoto členství je doložení v tomto bodu 3.2.1.4 uvedeného vztahu 
(např. příslušný doklad, písemné čestné prohlášení stávajících členů Spolku či uchazeče o 
členství apod.). Člen s Resort členstvím- Rodina má právo účasti a hlasování na členské 
schůzi Spolku s 1 (jedním) hlasem. 
Rozvodem manželů, rozpadem vazby druh/družka a/nebo zrušením registrovaného 
partnerství dochází automaticky ke změně tohoto typu členství na Resort členství – Dospělí, 
případně na Resort členství- Senior. O této události jsou povinni oba členové písemně 
informovat výbor Spolku. S touto změnou typu členství je spojena povinnost člena Spolku 
zaplatit roční členský poplatek stanovený aktuálně pro daný druh (typ) členství a/nebo jeho 
doplatek. 
3.2.2 Start členství 
Se všemi typy členství tohoto druhu členství (uvedených pod bodem 3.2.2) je spojeno 
právo člena Spolku využívat bezplatně ke golfové hře golfové hřiště Nová Bystřice 
nacházející se v areálu Golfresort Monachus.  
Se vznikem členství je spojena povinnost hradit roční členský poplatek platný pro příslušný 
typ členství dle rozhodnutí výboru Spolku. Vstupní poplatek se neplatí, ledaže výbor Spolku 
rozhodne u daného typu členství jinak. 
V rámci Start členství jsou tři typy členství, a to Start členství –Dospělí, Start členství -Junior 
a Start v týdnu.  
Pro Start členství –Dospělí platí bod 3.2.1.1 těchto stanov obdobně. Pro Start členství Junior 
platí 3.2.1.2 těchto stanov obdobně.  
Členství Start v týdnu představuje oprávnění členů využívat ke golfu golfové hřiště Nová 
Bystřice pouze ve dnech pondělí až čtvrtek. Člen s tímto druhem členství má  právo účasti a 
hlasování na členské schůzi Spolku s 1 (jedním) hlasem. 
3.2.3 Play členství 
 S tímto druhem členství je spojeno a právo využívat ke golfové hře všechna golfová hřiště 
areálu Golfresort Monachus (Mnich, Nová Bystřice) za úplatu (FEE), k níž je poskytována 
sleva stanovená výborem Spolku. Současně jsou těmto členům poskytovány slevy na 
partnerských hřištích Spolku a mají možnost stát se členem Heart of Golf Players Clubu.  


 

Se vznikem členství je spojena povinnost hradit roční členský poplatek platný pro příslušný 
typ členství dle rozhodnutí výboru Spolku. Vstupní poplatek se neplatí, ledaže výbor Spolku 
rozhodne u daného typu členství jinak. 
S tímto druhem členství není spojeno právo účasti a hlasování na členské schůzi Spolku. 
V rámci Play členství jsou dva typy členství, a to Play členství –Dospělí, Play členství –Junior. 
Pro Play členství –Dospělí platí bod 3.2.1.1 těchto stanov s výjimkou práva účasti a hlasování 
na členské schůzi Spolku. Pro Play členství Junior platí 3.2.1.2 těchto stanov. 
3.2.4 Udržovací členství 
Tento druh členství mají členové Spolku v případech upravených těmito stanovami (bod  
3.6.1) a práva a povinnosti spojené s tímto členstvím se řídí úpravou těchto stanov pro Play 
členství.  

 

3.3 Vznik členství 
 U zakládajících členů vzniklo členství podpisem zápisu ustavující členské schůze Spolku. Nové 
členství vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky uchazeče doručené Spolku 
rozhodnutím předsedy Spolku, a to ke dni včasného a řádného zaplacení vstupního členského 
poplatku (není-li dle těchto stanov nebo výborem Spolku pro příslušný typ členství stanoveno 
jinak) a ročního členského poplatku stanovených pro daný typ členství. V případě, že tyto 
poplatky nebudou zaplaceny v plné výši a včas platí, že přihláška pozbyla své účinnosti 
uplynutím lhůty splatnosti poplatků dle bodu 3.8.2 těchto stanov. Nezletilého uchazeče 
zastupuje jeho zákonný zástupce. Na přijetí uchazeče o členství ve Spolku není právní nárok. 
V případě nepřijetí uchazeče o členství ve Spolku nemusí rozhodnutí předsedy Spolku 
obsahovat odůvodnění. Žádá-li o přijetí za člena právnická osoba, uvede v přihlášce vždy 
jméno a příjmení fyzické osoby, která je oprávněna vykonávat její členská práva, jinak to je 
statutární orgán. 
 
3.4   Změna druhu členství  
Pokud  tyto stanovy neupravují automatickou změnu druhu/ typu členství (např. bod 3.2.1.1, 
3.2.1.2, 3.2.1.4, 3.6.1 těchto stanov), ke změně druhu členství (včetně jeho typů) dochází na 
základě žádosti člena Spolku rozhodnutím předsedy Spolku, a to ke dni včasného a řádného 
zaplacení ročního členského poplatku stanoveného pro požadovaný typ nového členství, 
případně doplatku rozdílu mezi poplatkem již uhrazeným a stanoveným pro požadovaný 
nový druh (typ) členství, jde-li o změnu druhu členství v průběhu roku. Při změně druhu 
členství na kterýkoli typ Resort členství se jeho vznik váže vždy také na zaplacení a/nebo 
doplacení příslušného vstupního členského poplatku. 

 

3.5. Doba trvání členství 
Pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak, vzniká členství ve Spolku vždy na dobu 
neurčitou.  

 

3.6 Přerušení, převod a přechod členství, pozastavení členství 
 3.6.1 Člen Spolku, který řádně plní své povinnosti dle těchto Stanov, může pořádat o dočasné 
přerušení členství. Tuto skutečnost je povinen písemně oznámit Spolku (výboru Spolku) s 
uvedením doby přerušení členství. Maximální doba přerušení členství činí jeden rok, 
nebude-li mezi členem Spolku a Spolkem dohodnuto jinak. Dosavadní druh členství se 
automaticky mění na udržovací členství v režimu Play členství, a to na dobu požadovanou 
členem Spolku či dobu dohodnutou. K obnovení původního členství dojde automaticky 
uplynutím členem požadované či dohodnuté doby přerušení členství, jinak uplynutím 
maximální doby přerušení členství dle tohoto bodu. S obnovením původního členství je 
spojena povinnost člena Spolku zaplatit roční členský poplatek stanovený aktuálně pro 
daný druh (typ) členství a/nebo jeho doplatek. 


 

3.6.2 U všech druhů členství ve Spolku platí, že členství je nepřevoditelné a nepřechází na 
právního nástupce člena Spolku.  
3.6.3 Členství může být členovi na základě rozhodnutí předsedy Spolku pozastaveno, pokud 
nesplní v řádném termínu finanční či jiné členské povinnosti. Pozastavením členství se 
rozumí dočasné pozastavení (sistace) jeho práv jako člena Spolku, především zrušení 
možnosti užívání golfových hřišť v areálu Golfresort Monachus, účasti na členské schůzi 
Spolku a hlasování na ní apod. s tím, že informace o pozastavení členství bude promítnuta do 
evidence členů České golfové federace. Pozastavení členství bude členovi písemně sděleno. 
Pokud člen zjedná nápravu, tj. splní své členské povinnosti do 30 (třiceti) dnů od odeslání 
oznámení o pozastavení členství, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě 
může být členovi jeho členství ukončeno vyloučením ze Spolku. 

 

3.7  Zánik členství 
Členství může zaniknout z následujících důvodů: 
a) dobrovolným vystoupením člena ze Spolku na základě písemného oznámení člena Spolku. 
Členství zanikne dnem doručení oznámení vystoupení ze Spolku, není-li v něm uveden den 
pozdější; 
b) vyloučením člena z důvodu uvedených v tomto bodu b) v případě, že nedojde k nápravě ani 
po doručení písemné výzvy ke splnění členských povinností se stanovením lhůty k nápravě v 
délce minimálně 30 (třicet) dnů, a to na základě rozhodnutí předsedy Spolku na doporučení 
výboru Spolku; výzva k nápravě se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo 
způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu. Předseda Spolku je oprávněn rozhodnout o 
vyloučení člena Spolku na doporučení výboru Spolku v případech, kdy člen Spolku ohrožuje 
nebo poškozuje svým chováním hrubým způsobem zájmy, cíle nebo pověst Spolku nebo 
poruší-li své povinnosti dle těchto stanov, zejména neuhradí jakékoli poplatky dle těchto 
stanov ani po výzvě k úhradě; 
c)  úmrtím člena Spolku; 
d)  zánikem Spolku; 
e)  v případě člena Spolku- právnické osoby jejím zrušením, likvidací nebo podáním důvodného 
insolvenčního návrhu. 

 

3.8 Členské poplatky, bonusy, slevy 
Není-li těmito stanovami upraveno jinak, pak pro členské poplatky apod. platí níže uvedený 
režim. 
3.8.1 Kategorie členských poplatků jsou vstupní členský poplatek a roční členský poplatek. O 
stanovení, výši, splatnosti a dalších podmínkách úhrady členských poplatků rozhoduje 
výbor Spolku.  
3.8.2 Vstupní poplatek. Při vzniku a/nebo změně členství ve Spolku je vstupní poplatek splatný 
do třiceti (30) dnů od doručení rozhodnutí předsedy Spolku o přijetí uchazeče do Spolku 
a/nebo o změně členství žadateli. Má-li zájem o členství uchazeč, který byl členem Spolku a 
členství ve Spolku mu zaniklo, je povinen zaplatit vstupní poplatek vždy, s výjimkou členů, 
jejichž řádné členství trvalo alespoň pět let. O poskytnutí výjimky rozhoduje výbor Spolku.   
3.8.3  Roční členský poplatek. S každým druhem (typem) členství je spojena povinnost platit roční 
členský poplatek, jehož výši, splatnost a další podmínky jeho úhrady stanovuje pro každý 
následující kalendářní rok svým rozhodnutím výbor Spolku po předchozím projednání s 
předsedou Spolku.  
3.8.4 Výbor Spolku může členy Spolku motivovat své členy při vyplácením bonusů za dřívější 
platbu ročních členských poplatků než v době jejich splatnosti. 


 

3.8.5 V případě prodlení člena Spolku s úhradou ročního členského poplatku je výbor oprávněn 
uplatnit sankci ve výši poplatku stanoveného Českou golfovou asociací za vydání členské 
karty. 
3.8.6 Informace o stanovení, výši, splatnosti a dalších podmínkách úhrady členských poplatků 
(vstupních i ročních) výbor Spolku zveřejňuje na webových stránkách 
www.golfmonachus.cz vždy v průběhu posledního čtvrtletí kalendářního roku 
předcházejícího roku, za který se členské poplatky platí. Informace o výši bonusů 
vztahujících se k termínům placení ročních členských poplatků (jsou-li rozhodnutím výboru 
klubu poskytovány) poskytuje výbor Spolku prostřednictvím letáků zasílaných členům 
Spolku v elektronické podobě (newsletter), případně poštou.  
3.8.7 Vstupní členský příspěvek a roční členský příspěvek jsou nevratné a nelze nárokovat jejich 
vrácení. 
3.8.8 V případě změny členství se roční členský poplatek spojený s dosavadním druhem členství 
nevrací, a to ani rozdíl, ve kterém převyšuje výši poplatku za požadovaný typ členství. Pokud 
výše členského poplatku stanoveného pro požadovaný typ členství převyšuje poplatek 
uhrazený za dosavadní členství, žadatel o změnu členství je povinen doplatit rozdíl, a to do 
30 (třiceti) dnů od doručení rozhodnutí předsedy Spolku o souhlasu se změnou členství. 
3.8.10V případě automatické změny  či obnovení druhu (typu) členství je roční členský poplatek 
stanovený aktuálně pro daný druh (typ) členství a/nebo jeho doplatek splatný do 30 
(třiceti) dnů od vzniku události rozhodné pro tuto změnu. 
3.8.11 Ve všech případech se zánikem členství není spojen nárok na finanční vyrovnání ze strany 
Spolku.   
3.9 Práva a povinnosti člena Spolku 
3.9.1 Každý člen Spolku je oprávněn:  
a) využívat nabízených služeb Spolku, v souladu s platným provozním řádem užívat příslušné 
golfové hřiště a účastnit se akcí pořádaných Spolkem;  
b) uplatňovat návrhy, připomínky, požadavky a stížnosti u výboru Spolku, a to výhradně 
písemnou nebo elektronickou formou. Výbor Spolku tyto podněty vyřídí bez zbytečného 
odkladu od jejich přijetí; 
c) nestanoví-li tyto stanovy jinak, má každý člen Spolku právo účastnit se členské schůze 
Spolku a svědčí mu hlasovací právo. Každý člen Spolku, který dosáhl 18 let, může být 
kandidátem do orgánů Spolku. 
3.9.2 Každý člen Spolku je povinen:  
a) řídit se stanovami Spolku a plně respektovat pokyny a rozhodnutí výboru Spolku a 
předsedy Spolku; 
 b) podle svých možností a schopností podílet na činnosti a rozvoji Spolku;  
c)  respektovat pravidla  fair play, a to zejména ve hře a ve  vztahu  k ostatním členům  Spolku 
a dbát na ochranu dobrého jména Spolku; 
d) oznámit písemně Spolku jakoukoliv změnu v údajích uvedených v přihlášce k členství ve 
Spolku, resp. seznamu členů Spolku, a to do patnácti dnů ode dne takové změny;  
e) v případě, že tak stanoví tyto stanovy, má člen Spolku dle svého druhu (typu) členství ve 
Spolku povinnost:  
      (i) uhradit v termínu vstupní členský příspěvek; 
  (ii) uhradit v termínu roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok, případně jeho 
doplatek.  


 

3.9.3 Spolek neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví, životě a majetku způsobené členy Spolku 
třetím osobám při výkonu jejich členských práv. 
3.9.4 Žádný člen Spolku neodpovídá za závazky Spolku vůči třetím osobám. 

 

3.10 Spolek vede seznam členů Spolku ve smyslu § 236 zákona. Za jeho obsah a provádění 
příslušných zápisů odpovídá výbor Spolku. Záznamy jsou prováděny elektronicky na základě 
předložených údajů. Seznam obsahuje záznamy o veškerých významných skutečnostech 
týkající se členství všech členů Spolku, zejména den obdržení přihlášky uchazeče o členství 
ve Spolku a den rozhodnutí o ní, druh členství, den zaplacení členského poplatku, adresa 
bydliště, resp. sídla člena Spolku, den vzniku a zániku členství člena Spolku apod.. Každý člen 
Spolku obdrží na svoji žádost a náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů Spolku 
obsahující údaje o své osobě, popř. potvrzení, že údaje byly vymazány. Seznam nebude 
zpřístupněn a zveřejněn může být je s písemným souhlasem všech členů, kteří jsou v něm 
zapsáni. 
IV. ORGÁNY SPOLKU 
Spolek má tyto orgány: 
Předseda Spolku 
Výbor Spolku 
Prezident 
Členská schůze  
V. PŘEDSEDA SPOLKU  
5.1 Postavení předsedy Spolku 
Předseda Spolku je nejvyšším orgánem Spolku.  
Předseda Spolku je zároveň individuálním statutárním orgánem Spolku, je tedy oprávněn 
jednat za Spolek navenek a samostatně zastupovat Spolek ve všech záležitostech. V době 
nepřítomnosti předsedy Spolku zastupuje Spolek člen výboru Spolku, který byl k tomu 
předsedou Spolku zmocněn. 
Předseda Spolku je volen a odvoláván výborem Spolku s výjimkou ustavení do funkce 
v pořadí prvního předsedy Spolku dle těchto stanov, které upravuje čl.XI. odst.11.1 těchto 
stanov. Znovuzvolení je přípustné. Funkční období předsedy Spolku trvá 10 (deset) let. 
Předsedou Spolku může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má právní 
osobnost a je bezúhonná. 
5.2 Předseda Spolku rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které tyto stanovy zahrnují do 
působnosti předsedy Spolku. Do působnosti předsedy Spolku náleží dále rozhodování 
zejména  o těchto věcech: 
a)  o zániku Spolku, v případě zániku Spolku o majetkovém vypořádání, 
b)  o názvu, sídle, znaku a jiné symbolice Spolku, 
c)  o přijetí a změnách stanov Spolku, 
d)  o schválení účetní závěrky Spolku a vypořádání hospodářského výsledku,  
e)  o rozpočtu Spolku, 
f)  o cílech a hlavních směrech činnosti Spolku, 
g)  o vstupu a o členství Spolku v jiných spolcích a organizacích, 
h)  jmenuje a odvolává členy výboru Spolku, 
i)  o dalších věcech dle těchto stanov, 


 

j)   které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Spolku a vyhradil si je k rozhodnutí, o čemž vždy 
informuje výbor Spolku.  
5.3  O návrzích svých rozhodnutí ve věcech uvedených zejména pod bodem 5.2 a) až h) těchto 
stanov předseda Spolku předem informuje výbor Spolku a prezidenta Spolku, kteří jsou 
oprávněni podávat k těmto návrhům své vyjádření. 
5.4 O rozhodnutí předsedy Spolku se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda Spolku a jeden 
ze členů výboru Spolku. 
5.5  Předseda Spolku je oprávněn pověřit výkonem mu svěřené činnosti  výbor Spolku (zejména 
v oblasti přijímání členů Spolku, přerušení, pozastavení či vyloučení členství členů Spolku) 
s výjimkou případů uvedených v bodu 5.2 pod písm. a) až h). Pokud výbor Spolku činí 
rozhodnutí na základě pověření, je k jeho přijetí potřebný souhlas předsedy Spolku, který 
může být udělen i zpětně. 
5.5 Předseda Spolku může podle potřeby Spolku jmenovat další orgány a komise. 

 

VI. VÝBOR SPOLKU 
6.1  Postavení  a působnost výboru Spolku 
6.1.1 Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku. 
6.1.2 Výbor Spolku projednává, zajišťuje a rozhoduje ve všech záležitostech, které mu jsou 
vyhrazeny těmito stanovami Spolku, resp. k jejichž vyřízení dostal pověření od předsedy 
Spolku a dále:  
a) volí a odvolává předsedu Spolku; 
b)zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Spolku způsobem odpovídajícím 
obecně závazným právním předpisům; 
c) vede seznam členů Spolku; 
d) sestavuje návrh ročního rozpočtu, který spolu s účetní závěrkou a návrhem na vypořádání 
hospodářského výsledku za uplynulý rok nejpozději vždy do 30.4. každého roku předkládá 
předsedovi Spolku ke schválení; 
e) odpovídá za hospodaření s majetkem a prostředky Spolku v rámci schváleného rozpočtu; 
f) projednává návrhy, připomínky apod. členů Spolku či zajišťuje jejich vyřízení, předkládá je 
se svým doporučením předsedovi Spolku k rozhodnutí, nejde-li o věci v působnosti 
výboru Spolku; 
g) svolává členskou schůzi Spolku; 
h) stanovuje členské poplatky, jejich výši, splatnost a další podmínky úhrady členských 
poplatků, případně bonusů a slev vstupů. 
6.1.3 Jednání výboru Spolku svolává jeho předseda dle potřeby nejméně jednou za šest (6) měsíců. 
K platnosti usnesení výboru Spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
Výboru Spolku. O jednání výboru Spolku a o přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který 
podepisuje předseda výboru Spolku. 
6.2  Složení, ustavení a funkční období výboru Spolku 
Výbor Spolku má dva členy se šestiletým (6) funkčním obdobím. Členy výboru Spolku 
jmenuje a odvolává předseda Spolku s výjimkou  ustavení do funkce v pořadí prvních členů 
výboru Spolku dle těchto stanov, které upravuje čl.XI. odst.11.2 těchto stanov. Opakované 
jmenování je přípustné. Členem výboru Spolku může být pouze fyzická osoba, která dosáhla 
věku 18 let, má právní osobnost a je bezúhonná. V čele výboru Spolku stojí předseda výboru 
Spolku. 

 


 

VII.PREZIDENT 
Prezident Spolku plní především reprezentativní společenskou funkci, je poradním orgánem pro 
ostatní orgány Spolku ve všech oblastech působení Spolku, zastupuje zájmy členské základny 
Spolku před ostatními orgány Spolku. Prezident není statutárním orgánem Spolku, nezastupuje 
jej a není oprávněn činit za Spolek žádná právní jednání a jakkoli Spolek zavazovat. Jednat za 
Spolek je oprávněn pouze na základě plné moci udělené předsedou Spolku. Prezidenta Spolku volí 
a odvolává členská schůze Spolku s výjimkou ustavení do funkce v pořadí prvního prezidenta 
Spolku dle těchto stanov, které upravuje čl.XI. odst.11.3 těchto stanov. Funkční období prezidenta 
Spolku trvá 20 let. Znovuzvolení je přípustné. Prezidentem Spolku může být pouze fyzická osoba, 
která dosáhla věku 18 let, má právní osobnost a je bezúhonná. 

 

VIII. ČLENSKÁ SCHŮZE 

8.1 Postavení členské schůze 
8.1.1 Členská schůze je poradním orgánem předsedy Spolku,  volí a odvolává prezidenta Spolku. 
8.1.2 Členská schůze se vyjadřuje k práci výboru Spolku a předsedy Spolku. Členská schůze projednává 
a poskytuje doporučení předsedovi Spolku zejména v těchto záležitostech: 
 a)  k zániku Spolku, v případě zániku Spolku o majetkovém vypořádání, 
b)  k názvu, sídle, znaku a jiné symbolice Spolku, 
c)  k přijetí a změnám stanov Spolku, 
d)  ke schválení účetní závěrky Spolku a vypořádání hospodářského výsledku,  
e)  k rozpočtu Spolku, 
f) k cílům a hlavní směrům činnosti Spolku, 
g)  ke vstupu a o členství Spolku v jiných spolcích a organizacích, 
h)  ke jmenování a odvolání členů výboru Spolku; 
Členská schůze projednává a poskytuje doporučení výboru Spolku zejména v těchto záležitostech: 
a) k volbě a odvolání předsedy Spolku; 
b) k návrhu ročního rozpočtu; 
c) k hospodaření Spolku apod. 
8.2  Svolání členské schůze 
Ćlenská schůze je svolávána výborem Spolku nejméně jedenkrát ročně. Výbor Spolku je povinen 
svolat členskou schůzi, pokud o to požádá nejméně jedna třetina všech členů Spolku, kteří mají 
právo účasti na členské schůzi, nebo vyžadují-li to mimořádné okolnosti ve Spolku. Místo, čas a 
program členské schůze musí být oznámeny písemně, a to formou vyvěšení pozvánky, obsahující 
tyto náležitosti, v sídle Spolku a na webových stránkách www.golfmonachus.cz/ nejméně 14 
(čtrnáct) dní předem. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá výbor Spolku náhradní 
členskou schůzi, která se koná do jednoho (1) měsíce od původního data konání. Nová schůze má 
nezměněný program jednání a je usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů s právem 
účasti na členské schůzi a hlasování. 
8.3 Jednání členské schůze, její schopnost usnášet se, rozhodování členské schůze 
Nestanoví u příslušného druhu (typu) členství tyto stanovy jinak, má právo účastnit se členské 
schůze každý člen Spolku, který nemá pozastaveno členství ve Spolku. Členské schůze se účastní 
předseda Spolu, výbor Spolku a prezident Spolku. Členská schůze je usnášeníschopná v případě 
účasti nejméně 30% členů Spolku s právem účasti na členské schůzi. K přijetí usnesení členské 
schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku. 

 


 

IX. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 
8.1. Zdrojem příjmů a majetku Spolku jsou především: 
 a) členské poplatky členů Spolku dle těchto stanov; 
 b) příjmy z akcí pořádaných Spolkem, příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti 
Spolku; 
 c) příspěvky a dotace České golfové federace a jiných tělovýchovných spolků, organizací či státní 
příspěvky; 
 d) dotace, dary a příspěvky jiných fyzických a právnických osob; 
 e) vedlejší hospodářská činnost; tyto příjmy však nemohou být hlavním zdrojem příjmů Spolku. 
9.2 Spolek hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje předseda Spolku na návrh výboru 
Spolku. Účetním obdobím Spolku je kalendářní rok. Účetní závěrku Spolku schvaluje 
předseda Spolku a výbor Spolku je povinen zveřejnit ji založením do sbírky listin spolkového 
rejstříku. 
X. ZÁNIK SPOLKU 
10.1 Spolek zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí předsedy 
Spolku; 
b) rozhodnutím soudu. 
10.2 Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, je předseda Spolku povinen současně 
rozhodnout o jmenování likvidátora, který nemusí být členem Spolku. Po dokončení 
likvidace provede likvidátor rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy Spolku podle výše 
vstupních poplatků zaplacených členy Spolku. 

 

XI. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
11.1 Dosavadní člen a předseda výboru klubu Spolku Ing. Michal Šnobr, datum narození 
XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, jemuž  funkce  předsedy a člena výboru klubu vznikla před 
účinností těchto stanov, se s účinností k okamžiku přijetí těchto stanov klubovou schůzí 
Spolku stává předsedou Spolku dle těchto stanov. K témuž dni zaniknou členství a funkce 
dosavadních členů výboru klubu Spolku, které vznikly před účinností těchto stanov.  
11.2 Dosavadní členka výboru klubu Spolku Mgr. Dominika Šimková, datum narození XXXXXXXX, 
bytem XXXXXXX, jíž členství ve výboru klubu Spolku vznikla před účinností těchto stanov, se 
s účinností k okamžiku přijetí těchto stanov klubovou schůzí Spolku stává členkou výboru 
Spolku dle těchto stanov. K témuž dni zaniknou členství a funkce dosavadních členů výboru 
klubu Spolku, které vznikly před účinností těchto stanov. Další člen výboru Spolku se ustaví 
do funkce postupem dle čl.V. odst.5.2 písm.h) těchto stanov. 
11.3 Dosavadní prezident klubu  p. Milan Orlowski, datum narození XXXXXXX, bytem XXXXXXXX, 
jemuž funkce prezidenta klubu vznikla před účinností těchto stanov, se s účinností 
k okamžiku přijetí těchto stanov klubovou schůzí Spolku stává prezidentem Spolku dle těchto 
stanov. K témuž dni zaniká jeho dosavadní funkce prezidenta klubu, která mu vznikla před 
účinností těchto stanov. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1 Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi členem a Spolkem budou probíhat písemnou 
nebo elektronickou formou, a to na adresu uvedené v seznamu členů Spolku 


10 

 

12.2  Člen spolku bere na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů do seznamu členů Spolku 
udělil svůj souhlas s uvedením těchto údajů do seznamu členů Spolku.  Veškeré osobní údaje 
jsou zpracovávány v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Člen Spolku souhlasí 
se zachycováním, zobrazováním své podoby a jejím rozšiřováním v rámci spolkových akcí 
a pro účely prezentace akcí a činnosti Spolku, zejména prostřednictvím webové stránky 
Spolku, vždy však po předchozím předložení zveřejňovaných záznamů. 
12.3 Jakékoliv změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení, neurčí-li 
předseda Spolku ve svém rozhodnutí o změně stanov jinak. Změny těchto stanov Spolek a 
jejich úplné znění založí Spolek do sbírky listin spolkového rejstříku dle platných právních 
předpisů. Stanovy jsou uloženy v sídle Spolku. 
12.4 Tyto stanovy přijaté s okamžitou účinností na klubové schůzi spolku Golf Club Mnich dne 
21.10.2019 v celém rozsahu  nahrazují stanovy Spolku ze dne 11.5.2004.  

 

Úplné znění stanov Spolku ke dni 21.10.2019 po schválení členskou schůzí Spolku. 
V Nové Bystřici dne 21.10.2019 

 

Ing.Michal Šnobr, předseda Spolku